Telephone: +34 972 77 03 62

Avís Legal

Avís legal i política de privacitatDades identificativesJoan Malé Ros, amb domicili a l’Escala, c/ El Riuet, s/n, amb CIF: 40190763B, i amb correu electrònic: riomar@riomarhotel.com o riomar@riomarhotel.es. En aplicació de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, informa que les dades personals que recullen a través dels formularis del lloc webhttp://www.riomarhotel.com o http://www.riomarhotel.es, s’inclouen als fitxers automatitzats específics o d’usuaris dels serveis de l’empresa.

A la recollida i tractament automatitzat de les dades de caràcter personal té com a finalitat el manteniment de la relació comercial i el acompliment de tasques d’informació, formació, assessorament i altres activitats pròpies de l’empresa.

Aquestes dades únicament seran cedits a aquelles entitats que siguin necessàries amb l’únic objectiu de donar compliment a la finalitat anteriorment exposada.

Joan Malé Ros, adopta les mesures necessàries per garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades d’acord amb el disposat en la llei orgànica del 15/199, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i en el reglament de desenvolupament aprovat pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre.

L’usuari podrà, en qualsevol moment, exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició reconeguts en la citada LOPD. L’exercici d’aquests drets pot realitzar el propi usuari a través dels canals d’atenció a l’usuari de Joan Malé Ros, amb dígits del codi postal 17130, C/ El Riuet, s/n, l’Escala, correu electrònic: riomar@riomarhotel.com o riomar@riomarhotel.es a les maneres que estableix la llei.

L’usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell, són certes i correctes, i es compromet a mantenir-les actualitzades, comunicant els canvis a Joan Malé Ros.Dades recopilades per usuaris dels serveisAls casos en què l’usuari inclogui fitxers amb dades de caràcter personal als servidors d’allotjament compartit, Joan Malé Ros, no es fa responsable del incompliment per part de l’usuari de la LOPD.Retenció de dades de conformitat a la LSSIJoan Malé Ros, informa que, com prestador de l’allotjament de dades i en virtut de l’establert en la llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI), retè per un període màxim de 12 mesos la informació imprescindible per identificar l’origen de les dades allotjats i el moment en què es va iniciar la prestació del servei. La retenció d’aquestes dades no afecta al secret de les comunicacions i només podran ser utilitzats al marc d’una investigació criminal o per a la salvaguarda de la Seguretat Pública, posant a disposició dels jutges i/o Tribunals o del Ministeri que així els requereixi. La comunicació de dades a les forces i cossos de l’Estat es farà  en virtut al disposat en la normativa sobre protecció de dades personals.Drets de la propietat intel·lectualJoan Malé Ros, és titular de tots els drets d’autor, propietat intel·lectual, industrial, “know how” i quants altres drets guarden relació amb els continguts del lloc web: http://www.riomarhotel.com o http://www.riomarhotel.es, i els serveis oferts en el mateix, així com dels programes necessaris per a la seva implementació i la informació relacionada. No es permet la reproducció, publicacó³ i/o ús, no estrictament privat dels continguts, totals o parcials, del lloc web: http://www.riomarhotel.com o http://www.riomarhotel.es, sense el consentiment previ i per escrit.Propietat intel·lectual del programariL’usuari té que respectar els programes de tercers llocs a la seva disposició per Joan Malé Ros, tot i sent gratuïts i/o de disposició pública.

Joan Malé Ros, disposa dels drets d’explotació i propietat intel·lectual necessaris del programari.

L’usuari no adquireix cap dret o llicència pel servei contractat, sobre el programari necessari per a la prestació del servei, ni tampoc sobre la informaciò tècnica de seguiment del servei, excepció feta dels drets i llicències necessaris per al compliment dels serveis contractats i únicament durant la durada dels mateixos. Per a tota actuació que excedeixi del compliment del contracte, l’usuari necessitarà  autorització per escrit per part de Joan Malé Ros, quedant prohibit l’usuari accedir, modificar, visualitzar la configuració, estructura i fitxers dels servidors, propietat de Joan Malé Ros, assumint la responsabilitat civil i penal derivada de qualsevol incidència que pogués produir als servidors i sistemes de seguretat com conseqüència directa d’una actuació negligent o maliciosa per la seva banda.Propietat intel·lectual dels continguts allotjatsEs prohibeix l’ús contrari a la legislació sobre propietat intel·lectual dels serveis prestats per Joan Malé Ros, i, en particular:

• La utilització que resulti contrària a les lleis espanyoles o que infringeixi els drets de tercers.
• La publicació o la transmissió de qualsevol contingut que, segons el parer de Joan Malé Ros, resulti violent, obscè, abusiu, il·legal, racial, xenòfob o difamatori.
• Els cracs, números de sèrie de programes o qualsevol altre contingut que vulneri drets de la propietat intel·lectual de tercers.
• A la recollida i/o utilització de dades personals d’altres usuaris sense el seu consentiment exprés o contravenint disposat en la Llei Orgànica del 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
• La utilització del servidor de correu del domini i de les adreces de correu electrònic per a l’enviament de correu massiu no desitjat.
• L’usuari té tota la responsabilitat sobre el contingut de la seva web, la informació transmesa i emmagatzemada, els enllaços de hipertext, les reivindicacions de tercers i les accions legals en referència a propietat intel·lectual, drets de tercers i protecció de menors. L’usuari és responsable respecte a les lleis i reglaments en vigor i les regles que tenen a veure amb el funcionament del servei online, comerç electrònic, drets d’autor, manteniment de l’ordre públic, així com principis universals d’ús de Internet.
• L’usuari indemnitzarà Joan Malé Ros per les despeses que generès la imputació de l’empresa en alguna causa que fos responsabilitat l’usuari, inclosos honoraris i despeses de defensa jurí­dica, encara d’una decisió judicial no definitiva.Protecció de la informació allotjadaJoan Malé Ros realitza còpies de seguretat dels continguts allotjats als seus servidors, però no es fa responsable de la pèrdua o l’esborrat accidental de les dades per part dels usuaris. D’igual manera, no garanteix la reposició total de les dades esborrats pels usuaris, ja que els citats dades podrien haver estat suprimits i/o modificats durant el període del temps transcorregut des de l’última còpia de seguretat. Els serveis oferts, excepte els serveis específics de backup, no inclouen la reposició dels continguts conservats en les còpies de seguretat realitzades per Joan Malé Ros, quan aquesta pèrdua sigui imputable a l’usuari. En aquest cas, determinarà una tarifa acord a la complexitat i volum de la recuperació, sempre prèvia acceptació de l’usuari. La reposició de dades esborrats només està inclosa en el preu del servei quan la pèrdua del contingut sigui deguda a causes atribuïbles a Joan Malé Ros.Comunicacions comercialsEn aplicació de la LSSI, Joan Malé Ros, no enviarà comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació electrònica equivalent que prèviament no haguessin estat sol·licitades o expressament autoritzades pels destinataris de les mateixes.

En el cas d’usuaris amb els que existeixi una relació contractual prèvia, Joan Malé Ros sí­ està autoritzat a l’enviament de comunicacions comercials referents a productes o serveis de l’empresa, que siguin similars als que inicialment van ser objecte de contractació amb el client. En tot cas, l’usuari, després d’acreditar la seva identitat, pot sol·licitar que no se li facin arribar més informacions comercials a través dels canals d’atenció al client.